دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، دی 1398، صفحه 5-104 
رویکرد حسابرسی مستمر یکپارچه

صفحه 13-28

علی ابراهیمی کردلر؛ امید آخوندی