ساختار سرمایه و جایگاه رقابتی در بازار محصول (تحت رقابت‌های کورنات و برتراند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد اسفراین، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

چکیده

هدف این مقاله، بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و جایگاه رقابتی در بازار محصول، تحت رقابت‌های کورنات و برتراند در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، جایگاه رقابتی در بازار با تأکید خاص بر سهم بازار و ساختار سرمایه با تأکید خاص بر اهرم مالی (به‌عنوان معیاری برای سنجش ساختار سرمایه)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. شرکت‌ها با استفاده از معیار استراتژی رقابت، به شرکت‌های با رقابت‌ کورنات و برتراند تفکیک شدند. تحقیق حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا نوع رقابت شرکت‌ها (کورنات یا برتراند) بر رابطه بین سهم بازار و اهرم مالی اثرگذار است یا خیر. نمونه آماری پژوهش شامل 131 شرکت در دوره زمانی 1387 تا 1391 است. برای آزمون فرضیه‌ها، از مدل‌های رگرسیونی در قالب معادلات همزمان، استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که صرف‌نظر از نوع رقابت شرکت‌ها، ساختار سرمایه ‌بر جایگاه رقابتی بازار به‌طور منفی اثر گذاشته و تاثیرپذیری ساختار سرمایه از جایگاه رقابتی بازار نیز به‌طور منفی است.

کلیدواژه‌ها