تحلیل ‌میزان ‌رعایت ‌آیین‌نامه ‌رفتار ‌حرفه‌ای ‌توسط ‌حسابرسان ‌شاغل ‌در ‌مؤسسات ‌حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

2 دانشجوی دکتری حسابداری علوم تحقیقات

چکیده

ما ‌در ‌این ‌پژوهش ‌میزان ‌رعایت ‌آیین­نامه ‌رفتار ‌حرفه­ای، ‌توسط ‌حسابرسان ‌شاغل ‌در ‌مؤسسات ‌حسابرسی ‌عضو ‌جامعه ‌حسابداران ‌رسمی ‌را ‌مورد ‌بررسی ‌قرار ‌دادیم. ‌برای ‌این ‌منظور ‌حسابرسان ‌شاغل ‌در ‌مؤسسات ‌حسابرسی ‌را ‌به ‌پنج ‌دسته ‌سرپرستان ‌ارشد، ‌سرپرستان، ‌حسابرسان ‌ارشد، ‌حسابرسان ‌و ‌کمک ‌حسابرسان ‌تقسیم­بندی ‌نمودیم ‌و ‌4 ‌فرضیه ‌را ‌تدوین ‌و ‌میزان ‌رعایت ‌اخلاق ‌حرفه­ای ‌توسط ‌حسابرسان ‌را ‌مورد ‌مطالعه ‌قرار ‌دادیم. ‌برای ‌تحلیل ‌فرضیات ‌از ‌روش- ‌آماری ‌مقایسه ‌میانگین ‌دو ‌جامعه ‌استفاده ‌شد ‌و ‌برای ‌جمع‌آوری ‌اطلاعات ‌اولیه ‌نیز ‌از ‌پرسشنامه ‌استفاده ‌گردید. ‌نتایج ‌این ‌پژوهش ‌نشان ‌می­دهد ‌که ‌میزان ‌رعایت ‌این ‌آیین­نامه ‌توسط ‌افرادی ‌که ‌دارای ‌درجه ‌حسابرس ‌هستند ‌کمتر ‌از ‌سایر ‌حسابرسان ‌است، ‌این ‌بدان ‌معناست ‌که ‌حسابرسان ‌با ‌درجه ‌کمک ‌حسابرس ‌و ‌درابتدای ‌ورود ‌به ‌این ‌حرفه ‌آیین­نامه ‌رفتار ‌حرفه­ای ‌را ‌مدنظر ‌قرارمی­دهند ‌و ‌در ‌سطوح ‌بالا ‌نیز ‌به ‌آن ‌عمل ‌می­کنند ‌ولی ‌در ‌سطح ‌درجه ‌حسابرس ‌این ‌مسئله ‌وجود ‌ندارد.

کلیدواژه‌ها