رابطه‌ داده‌های حجیم با تقلب در حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه خاتم

2 دانشجوی ارشد حسابداری مدیریت دانشگاه خاتم

چکیده

سازمان‌های تجاری حدود 5% از درآمدهای خود را در جعل‌های (تقلب) سالیانه از دست می دهند، که این رقم در سرتاسر جهان می تواند از مرز 3.5 تریلیون دلار نیز تجاوز کند. رضایی و وانگ در سال 2017 یافتند که وجود صورتهای مالی تقلبی و استمرار وجودی آن موجب آسیب رسانی به صداقت و کارایی بازارهای مالی می گردد. این مطالعه درنظر دارد تا با بررسی الگوریتم داده‌های حجیم و تجزیه و تحلیل آنها به وجود تقلب در صورتهای مالی جعلی و نحوه برخورد با آنها بپردازد. در این تحقیق از داده‌های حجیم و تجزیه و تحلیل آنها در تقلب‌های حسابداری استفاده می‌شود. بر اساس نظریات دانشگاهیان و متخصصین چینی در رابطه با اهمیت، تقاضا، ارتباط، سودمندی‌ها و استفاده از داده‌های حجیم این نکات دریافت شد: 1- تقاضا برای تجزیه و تحلیل داده‌های حجیم و رابطه آن در جعل و تقلب‌های حسابداری افزایش خواهد یافت؛ 2-تجزیه و تحلیل داده‌های حجیم باید از سطوح کارشناسی و فارغ التحصیلی وارد برنامه های تجاری شوند؛ 3- بسیاری از موضوعات مورد بحث در داده‌های حجیم باید در برنامه‌های درسی حسابداری و بازرگانی وارد شوند؛ 4-بسیاری از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل توصیفی و پیش بینی داده‌های حجیم در آموزش و روش انجام امور حسابداری اهمیت دارند]9[.

کلیدواژه‌ها