تاثیر شرایط عدم اطمینان بر رابطه‌‌‌‌ی محافظه‌‌‌‌کاری و انحراف پیش‌‌‌‌بینی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه حسابداری، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

چکیده

استانداردهای حسابداری پیش بینی سود هر سهم را در گزارشگری مالی الزامی نموده است. هر چه انحراف پیش بینی سود توسط مدیریت کمتر باشد، اعتماد سهامداران به سرمایه‌‌‌‌گذاری در شرکت بیشتر می‌‌‌‌شود. پژوهش‌‌‌‌های پیشین نشان داده‌‌‌‌اند که رعایت بیشتر محافظه‌‌‌‌کاری در حسابداری منجر به کاهش انحراف پیش بینی سود می‌‌‌‌شود. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر شرایط عدم اطمینان بر رابطه‌‌‌‌ی محافظه‌‌‌‌کاری و انحراف پیش‌‌‌‌بینی سود هر سهم توسط مدیریت است. برای اندازه‌‌‌‌گیری محافظه‌‌‌‌کاری از مدل باسو (1997) استفاده شده است. انحراف پیش بینی سود هر سهم نیز به صورت تفاوت بین اولین سود پیش بینی شده توسط مدیریت و سود واقعی گزارش شده تعریف شده است. شرایط عدم اطمینان در شرکت می‌‌‌‌تواند در برآوردهای مدیریت خلل ایجاد کند. در این پژوهش، اثر عدم اطمینان محیطی با شاخص نوسان سود و طول چرخه‌‌‌‌ی عملیاتی بررسی شده است. برای آزمون فرضیه‌‌‌‌های پژوهش، داده‌‌‌‌های مربوط به 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه‌‌‌‌ی آماری طی دوره‌‌‌‌ی زمانی 1391-1381 به روش تحلیل داده-های ترکیبی (پانل) به کار برده شد. برای برآورد مدل‌‌‌‌های مناسب در داده‌‌‌‌های ترکیبی از آزمون‌های چاو و هاسمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این بوده است که با اعمال بیشتر حسابداری محافظه‌‌‌‌کارانه، انحراف پیش بینی سود هر سهم توسط مدیریت کاهش یافته است. افزون بر این، در یک محیط با عدم اطمینان بالا، تاثیر محافظه‌‌‌‌کاری بر انحراف پیش بینی سود هر سهم افزایش می‌‌‌‌یابد. با افزایش طول چرخه‌‌‌‌ی عملیاتی نیز، تاثیر محافظه‌‌‌‌کاری بر انحراف پیش بینی سود هر سهم افزایش می‌‌‌‌یابد.

کلیدواژه‌ها