بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی: گذشته، حال و آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، ایران

چکیده

مدیریت مالی بخش عمومی همه فعالیت‌های دولت ازجمله جریان درآمدها، تخصیص آن به فعالیت‌های مختلف، مخارج و حسابداری برای وجوه مصرف‌شده را در برمی‌گیرد. درحالی‌که بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه در این زمینه قوانین و مقررات متقنی دارند که با استانداردهای بین‌المللی مطابقت می‌کند، ولی اجرای ضعیف یک مشکل متداول است. این مقاله نگاهی گذرا به تئوری، نحوه عمل و رویکردهای مختلف اصلاحات در مدیریت مالی بخش عمومی دارد و با ذکر نوآوری‌ها و رویه‌های جدید مطرح‌شده، استدلال می‌کند که توانمندسازی مدیریت مالی بخش عمومی می‌تواند توسعه بیشتر به ازای هر واحد پول به‌دست‌آمده و خرج شده را در بر داشته باشد. با نگاهی به سیر تاریخی و کنکاش درباره مقصد موردنظر، با بیان مثال‌هایی عینی از مشکلات موجود در کشورهای پیشگام، موانع و چالش‌های فراروی اصلاحات در سیستم‌های مدیریت مالی بخش عمومی در کشورهای درحال‌توسعه بحث می‌شود. درنهایت راهبردهای اصلاحات مدیریت مالی بخش عمومی، روند و پیش‌نیازهای آن و همچنین ابزارهای تشخیصی اندازه‌گیری قدرت سیستم‌های مدیریت مالی بخش عمومی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها