رابطه انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارحسابداری و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

2 کارشناس ارشد حسابداری،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین.

چکیده

این تحقیق به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست‏های مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏پردازد. انعطاف پذیری مالی از طریق پنج متغیر فرصت‏های رشد، نسبت سودآوری، نرخ موثر مالیاتی، شکاف قیمتی و شدت نقدینگی دارایی‏ها و سیاست‏های مالی نیز از طریق توزیع سود نقدی، اهرم مالی و نگهداشت وجوه نقد اندازه گیری گردید.نتایج آزمون‏ها با استفاده از اطلاعات شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1383 الی 1392 حاکی از آن است که بین متغیر‏های انعطاف پذیری مالی (به غیر از نرخ موثر مالیاتی) و توزیع سود نقدی رابطه منفی ومعنادار برقرار است. بین متغیرهای انعطاف پذیری مالی (نسبت سودآوری و شدت نقدینگی دارایی‏ها )و اهرم مالی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان می‏دهد که بین متغیر‏های انعطاف پذیری مالی، ( نسبت سودآوری، شکاف قیمتی و شدت نقدینگی دارایی ها) و نگهداشت وجوه نقد رابطه مثبت و معنادار برقرار است.

کلیدواژه‌ها