بررسی آئین رفتار حرفه ای حسابرسان از دیدگاه قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه

3 هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد مرند، گروه حسابداری، مرند، ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی ارتباط آیین رفتار حرفه ای حسابرسان با قرآن پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است. منابع پژوهش را قرآن، تفسیر نور و کتب معتبر و مقالات روایی تشکیل داده‌اند یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که با مطالعه‌ی دقیق آیات قرآن، ارتباط معنی‌داری بین دانش حسابداری و مفاهیم حسابرسی و ویژگی های آنان و آیه‌های این کتاب آسمانی وجود دارد و مشخص می گردد که چه اندازه بین گفته‌های دینی و مفاهیم به کار رفته در حسابداری و حسابرسی هم-خوانی وجود دارد و به طور صریح به مفاهیمی از قبیل استقلال رای، صلاحیت و مراقبت حرفه ای، رازداری، درستکاری و بی طرفی و غیره که از مفاهیم اصلی حسابرسی هستند، اشاره شده است و نشان می دهد که اسلام، آیین رفتار حرفه ای حسابرسان را در شکل پیشرفته امروزی آن مورد تایید قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها