شناسایی مولفه های اثربخش استراتژی های رقابتی در اطلاعات مالی و حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه حسابداری ، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

10.22034/iaas.2023.172683

چکیده

مقاله حاضر با عنوان شناسایی مولفه های اثربخش استراتژی های رقابتی در اطلاعات مالی و حسابداری در قالب مضامین و مولفه های کلیدی با استفاده از روش تکنیک کیفی تحلیل مضمون انجام گرفته است. تحلیل مضمون فرآیندی کیفی جهت استخراج اطلاعات مفید از داده­های غیر ساختار یافته (مصاحبه های متنی) استخراج شده و مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان حوزه بورس می باشد که شامل حجم نمونه ای به تعداد 17 نفر از خبرگان این حوزه در بورس می باشد که مورد مصاحبه قرار گرفتند و متن مصاحبه های آنان بر اساس نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل کیفی قرار گرفت. نتایج اعتبار کدگذاری در حد 93 بدست آمده که حاکی از پایائی بالای کدگذاری انجام شده می باشد. یافته­ها نشان داد که خبرگان جهت شناسایی مولفه های اثربخش در حوزه استراتژیهای رقابت پذیری در صورتهای مالی و حسابداری چهار بعد خدمات پس از فروش، بازار، بدهی ها و هزینه ها را در بر گرفت که هر کدوم شامل نسبتهای مختلفی می باشند. لذا می توان نتیجه گرفت با توجه به واژه­های استخراج شده صورتهای مالی شرکتها منبعی مفید جهت تشخیص استراتژیهای رقابتی شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. احمدوند، علی محمد؛ حسین شبیری، سید محمد علی؛ بهروزی، بهروز؛ ترابی، محمد امین (1399). "بررسی تاثیر سبک تصمیم گیری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی استراتژی رقابتی در شرکت های بزرگ (مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی مارون)"، پژوهش های کاربردی در مدیریت حسابداری(سال پنجم)، شماره19، 74-62.
 2. آذر عادل، یعقوبی نورمحمد، همراهی مهرداد (1390)، روش تحقیق در مدیریت (بارویکردی به نگارش پایان نامه تحصیلی)، تهران، نشر مرندیز.
 3. آیباغی اصفهانی، سعید؛ غفوریان شاگردی، امیر؛ وحیدی، تقی؛ دانشمند، بهناز، (1399). "تأثیر استراتژی های رقابتی بر عملکرد بازاریابان فعال در رسانه های اجتماعی با نقش متغیر تعدیل کننده ویژگی های سازمانی"، نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، سال هشتم، شماره31، 152-119.
 4. بنایی قدیم، رحیم؛ واعظ، سیدعلی؛ اصغری زنوزی، الهام، (1399). "تاثیر استراتژی کسب و کار بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با تاکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش های حسابداری مالی، سال دوازدهم، شماره یک، پیاپی(43)، 56-39.
 5. ثریایی، علی؛ مهرایی، سمانه، (1392). "بررسی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی مناسب به منظور دستیابی به مزیت رقابتی در هتل های غیردولتی 3 تا 5 ستاره استان مازندران"، فصلنامه مدیریت، سال دهم، شماره30، 44-29.
 6. جوادیان، رضا؛ روضه ای، منصور؛ عربی، احمد، (1397). "تاثیر مثلث بقا بر بهره وری عاملان ذیحساب نیروی انتظامی"، فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، سال سیزدهم، شماره49، 100-85.
 7. حریری، نجلا؛ (1385)، اصول و روشهای پژوهش کیفی، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
 8. خاکساری، ایمان و مسیح آبادی، ابوالقاسم (1398)؛ "ساختار سرمایه و جایگاه رقابتی در بازار محصول (تحت رقابتهای کورنات و برتراند)"، فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره 32، صص59-74.
 9. خنیفر حسین و مسلمی ناهید (1397)؛ اصول و مبانی روشهای پژوهش کیفی (رویکردی نو و کاربردی)، جلد اول، نشر دانش، چاپ سوم، تهران.
 10. دامغانی، کوروش (1392)؛ "زمان بندی استراتژیک در اعلام سود پیش بینی شده مدیریت"، فصلنامه حسابداری و حسابرسی، دوره 3، شماره 11، ص 78-90.
 11. رحیمی اقدم، صمد؛ صنوبر، ناصر؛ حق وردی زاده، ابوالفضل، (1398). "تبیین مدلی برای کسب مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر استراتژی مدیریت استعداد در صنعت بیمه"، بررسی های بازرگانی، شماره99، 116-103.
 12. ساعی، لیلا(1392). حسابرسی و مدیریت و تاریخچه حسابداری. تهران: انتشارات آخر.
 13. شاه طهماسبی، اسماعیل؛ خداداد حسینی، سیدحمید؛ کردنائیج، اسدالله، (1397). "قابلیت های پویا در استراتژی کسب مزیت رقابتی رابطه محور، مورد مطالعه صنعت ساختمان"، نشریه علمی-پژوهشی کاوش های مدیریت بازرگانی، سال دهم، شماره نوزدهم، 121-99.
 14. شبگو، مجتبی؛ محمدوند ناهیدی، محمدرضا و زکی پور، مهدی، (1392). "نقش سیستم مدیریت هزینه در اصلاح الگوی مصرف با تاکید بر رویکرد اقتصاد مقاومتی". تهران: سیزدهمین همایش ملی حسابداری.
 15. صفری، علی؛ ترکستانی، محمدصالح؛ مرادی، پرستو؛ گلشاهی، بهنام، (1393). "اثر نیروهای رقابتی بر عملکرد شرکت های بیمه خصوصی در ایران: نقش استراتژهای ترکیبی رقابتی"، پژوهش نامه بیمه، سال بیست و نهم، شماره2، 234-211.
 16. صفری، محمد؛ جمالی، غلامرضا؛ باورصاد، بلقیس(1400). "تاثیر استراتژی های رقابتی لارج بر پایداری زنجیره تامین در صنایع سیمان استان بوشهر"، مدیریت بهره وری، دوره15، شماره2، 258-229.
 17. عباسی بنی، فاطمه؛ نظری، محسن، (1396). "بررسی رقابت و تمرکز در صنعت بیمه و تعیین استراتژی های رقابتی مناسب"، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره9، شماره3، 660-641.
 18. عسگرنژاد نوری، باقر؛ صائب نیا، سمیه؛ فولادی، الهام، (1399). "تأثیر استراتژی های ناب و چابک زنجیره تأمین بر پاسخگویی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت: نقش میانجی به تعویق انداختن و مشارکت استراتژیک تأمین کنندگان(مورد مطالعه: صنعت خودروسازی)"، چشم انداز مدیریت صنعتی، سال دهم، شماره39، 89-65.
 19. عباس زاده، محمد؛ (1391)؛ "تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی"، مجله جامعه شناسی کاربردی، سال 23، شماره 45، شماره اول، بهار 91.
 20. فلیک، یو؛ (1385)، درآمدی بر پژوهش های کیفی در علوم انسانی، ترجمه جمشیدیان عبدالرسول، سیادت سیدعلی و علی نوروزی رضا، قم، انتشارات سماء قلم.
 21. کارگر، حامد؛ زنگنه، سمیه، (1397). "تاثیر استراتژی کسب و کار بر رابطه بین ریسک پذیری و ارزش شرکت"، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، دوره1، شماره3، 27-14.
 22. لشکری، محمد؛ سامی، ابوالفضل؛ ارشادی، زهرا، (1393). "ارزیابی استراتژی های رقابتی و عملکرد سازمانی"، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره17، 50-39.
 23. ممرآبادی، مسعوود؛ غفوریان شاگردی، امیر؛ غفوریان شاگردی، محمدسجاد؛ داودی، معصومه، (1398). "بررسی رابطه بین استراتژی کسب و کار و ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، سال سوم، شماره5، جلد دو، 86-75.
 24. مومنی، علیرضا؛ میرزایی، فهیمه، (1397). "مطالعه تأثیرگذاری استراتژی کسب و کار بر مدیریت سود واقعی و اثرگذاری رقابت در بازار بر این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره9، جلد سوم، 60-42.
 25. مرادی، محمد؛ سپهوندی، سعیده، (1394). "تاثیر استراتژی های رقابتی بر پایداری عملکرد مالی و ریسک"، پژوهش های حسایداری مالی، سال هفتم، شماره سوم، پیاپی(25)، 90-75.
 26. ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ کهیاری حقیقت، امین، (1395). "بررسی تاثیر نوآوری بازاریابی بر استراتژی رقابتی کسب و کار(مورد مطالعه:خوشه قطعات خودرو شهرک های صنعتی استان سمنان)"، فصلنامه نو آوری و ارزش آفرینی، سال پنجم، 135-123.
 27. وظیفه دوست، حسین؛ حاجلو، محمدحسین؛ نظرپور، فریده، (1392). "بررسی پیاده سازی استراتژی های رقابتی پورتر در پاسخگویی به نیاز بازار محوری مشتریان شرکت پتروشیمی"، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره11، شماره3، 139-121.
 28. وحدانی، محسن؛ حمیدی، مهرزاد، خبیری، محمد؛ علیدوست قهفرخی، ابراهیم، (1396). "تدوین نقشه استراتژی تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش"، پژوهش در ورزش تربیتی، شماره12، 36-17.
 29. وظیفه دوست، حسین؛ حاجلو، محمدحسین؛ نظرپور، فریده، (1392). "بررسی پیاده سازی استراتژی های رقابتی پورتر در پاسخگویی به نیاز بازار محوری مشتریان شرکت پتروشیمی"، مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره11، شماره3، 139-121.
 30. هومن حیدرعلی؛ (1385)؛ راهنمای عملی پژوهش کیفی، چاپ اول؛ تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 31. Andreas M. Riege (2003), "Validity and reliability tests in case study research: a literature review with “hands-on applications for each research phase, Qualitative Market Research" , An International Journal, Volume 6, Number 2 pp. 75-86, Griffith University, Nathan, Australia
 32. Abedsaiedi J, Amiraliakbari S. (2012), "Research Methods in Medical Sciences and health". Tehran: Jamenegar-Salemi Pub; 2012. [In Persian]
 33. Chin-Wen Ou ,b, Shuo-Yan Chou, Yao-Hui Chang; (2009); ''Using a strategy-aligned fuzzy competitive analysis approach for market segment evaluation and selection'' Expert Systems with Applications 36 (2009) 527–541
 34. Emel Laptali Oral, Gulgun Mıstıkoglu (2018); ''Competitive analysis of the Turkish brick industry—a case study for developing countries'', Building and Environment 42 (2007) 416–4237
 35. Grant, R. M. (2015). Contemporary Strategy Analysis 9e Text Only.
 36. John Wiley & Sons.
 37. Kelly, L. M., Athanassiou, N., & Crittenden, W. F. (2000). "Founder centrality and strategic behavior in family-owned firm". Entrepreneurship Theory and Practice, 25(2), 27–42.
 38. Rose, K. H. (2005). "Project Quality Management: Why, What and How". Fort Lauderdale, Florida: J. Ross Publishing.
 39. Widuri, R. and Evelin Sutanto, J. (2018). "Differentiation Strategy and Market Competition as Determinants of Earnings Management, Advances in Economics", Business and Management Research, volume 69.
 40. Wu, P., Gao, L., and Gu, T. (2018). "Business strategy, market competition and earnings management Evidence from China". Chinese Management Studies, Vol. 9, No. 3, pp. 401- 424.