ارائه و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی مالی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/iaas.2023.172680

چکیده

این تحقیق به طراحی و تبیین مدل قیمت گذاری اوراق منفعت با رویکرد جذب سرمایه می پردازد. به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی می باشد. هدف این تحقیق ارائه الگوی قیمت گذاری اوراق منفعت با رویکرد جذب سرمایه می باشد، که در دو بخش اصلی، به طراحی و ارزیابی مدل پرداخته می شود. در بخش اول به منظور طراحی مدل مفهومی تحقیق، به مرور و مطالعه ادبیات نظری این تحقیق پرداخته شده است و سپس در بخش دوم، به کمک شاخص ها و تکنیک های مختلف آماری، مدل به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفته است.
جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش اول جهت شناسایی عوامل موثر بر قیمت گذاری اوراق منفعت در بخش دوم جهت بررسی مدل پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1398 می باشند. بدین منظور در این پژوهش جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر نرخ بازده مورد انتظار اوراق منفعت و عوامل اثرگذار بر قیمت اوراق منفعت استفاده شده است. در نهایت پس از برازش مدل قیمت گذاری طراحی شده این نتیجه حاصل می گردد که تمامی متغیرهای مورد بررسی دارای تاثیر معنی دار بر ارزش اوراق منفعت می باشند.

کلیدواژه‌ها


 1. پهلوان، حمید و رضوی، سید روح الله، (1391). "اوراق صکوک، تعریف، انواع و ساختار" ، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار،10(1): 11-22.
 2. توحیدی، محمد و یارمحمدی، رضا، (1398) ، فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی، 13(51): 13 -15.
 3. جهانخانی، علی و مجتهدزاده، ویدا ، (1392). ارزشگذاری شرکت ها ، بازار سرمایه، انتشارات پیشبرد، 9 (33): 57-72.
 4. رحمانی،علی،محمودخانی،مهناز، (1398). "تاثیر ذینفعان در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی

ایران"، مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 8 (31): 23-40.

 1. عبدالباقی و همکاران، (1386). " بسط عملکرد کیفی در تعیین مشخصه های فیزیکی شعب" ، مدیریت صنعتی، 18(4): 635-659.
 2. عسگری،محمدمهدی و کریمی ریزی، مجید، مصطفوی ثانی، علی، (1396). تحقیقات مالی اسلامی، 13(4): 52-55.
 3. نکو، عزیز و باقی زاده، محمدجواد (1398). نگاه فقهی و اقتصادی به اوراق اجاره، ویژگی ها و مزایای آن، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) ، 12(8): 206-210.
 4. احمدی، موسی، احمدی، سعید (1396). اوراق مشارکت کاهنده راهکار عملیاتی در تامین مالی فرآیند ادغام و تملک، دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی ، 1 (7): 74.
 5. جلایی، سیدعبدالمجید، میر، هدیه، رحیمی پور، اکبر (1397). "بررسی تاثیر نرخ بازدهی اوراق مشارکت بر رشد افزوده اقتصاد ایران" ، فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، 7 (2): 339-372.
 6. قلی زاده، احد، (1397). "تحلیل حقوقی اوراق مشارکت: اوراق مشارکت، اوراقی غیربازاری"، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 48(4): 54-69.
 7. موسویان، سیدعباس، صالح آبادی، علی، کاوند، مجتبی (1395). " امکان سنجی فقهی اوراق مشارکت مصون از تورم "، دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی، 6 (2): 101-132.
 8. حسنوند، بهمن، سلیمانی، حمزه، (1397). " مقایسه تطبیقی اوراق مشارکت اسلامی اوراق قرضه نقش اوراق مشارکت در نظام تامین مالی ایران"، کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت، 2 (3):48-55.
 9. رستمی، محمدرضا، محمدی، مرتضی (1397). "ماهیت اوراق مشارکت : شرکت یا قرض (تجددخواهی نوین)"، فصلنامه بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام، 2(4): 75-89.
 10. صالح آبادی،علی و اشرف زادگان، سید رضا، (1390)،"طراحی مدل مفهومی ریسک اوراق بهادار رهنی با استفاده از معادلات ساختار یافته"، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، 3 (12) 38-57.
 11. مشفق نیا، سیدرضوان، پورجواهری، علی (1396). "بررسی سود اوراق مشارکت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران"، فصلنامه حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی،12(9):44-69.
 12. Aydoganalati, C. (2010). "How Sensitive Is Investment to Cash Flow When Financing Is Frictionless?". The Journal of Finance. 10(1)44-69
 13. Bodie, Zvi, Kane,Alex, Marcus,Alan J.,(2016), “Investments”, 11 Edition, McGraw-Hill Education.
 14. Gruic,B and P Wooldridg (2012) : “Enhancements to the BIS debt securities statistics”, BIS Quarterly Review, 12(4)32-55.
 15. Safari,M.Arrif,M. Ariff and Shamsher M.,(2013), “Do Debt Markets Price Sukuk and Conventional Bonds Differently?”, JKAU: Islamic Econ., 26(2)75-88.
 16. Naude,Willem (2007) "Financial liberalization and Interest Rate, Risk Management In Sub-Sahran Africa"; University of Oxford, Center For The Study of Africa Economies.11(5)24-39.
 17. Elsiefy, Elsayed. (2014). “Fundamental Requirements for Building an Islamic Venture Capital Model”, Accounting and Finance Research, 14(9)71-99.