تاثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی با استفاده از معیارهای ریسک مالی و ریسک اقتصادی بر ریسک سقوط سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 دانشگاه آزاد تهران جنوب

3 دانشگاه آزاد واحد نهران جنوب

10.22034/iaas.2021.145158

چکیده

هدف: عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی و متغیرهای مالی در آمریکا و کشورهای اروپایی تاثیر­گذار بوده است. عدم اطمینان شرایطی است که در آن پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می‌افتد مشخص و معلوم نیست. این شرایط نامعلوم می تواند اثرات منفی بالقوه­ای بر بازارهای مالی و سقوط قیمت سهام داشته باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی با استفاده از معیارهای ریسک مالی و ریسک اقتصادی بر ریسک سقوط سهام در بازار سهام ایران می باشد. روش: در این پژوهش از اطلاعات 118 شرکت بورسی از سال 1388 تا 1398 اسستفاده گردیده و همچنین برای آزمون فرضیه­های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده و به علت نوع داده­های مورد مطالعه، از روش ARDL استفاده شده است. یافته ها: نتایج در سطح اطمینان 95 درصد نشان می­دهد که ریسک اقتصادی و ریسک مالی در کوتاه مدت و بلند مدت بر ریسک سقوط سهام اثرات مثبت دارد و با افزایش ریسک­های مربوطه ریسک سقوط سهام افزایش می­بابد. نتیجه گیری:  با درک تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط سهام، سرمایه­گذاران می توانند سرمایه­گذاری­های خود را تعدیل کنند و قانون­گذاران می توانند با کاهش عدم اطمینان مرتبط با سیاست های اقتصادی، محیط­های سرمایه­گذاری را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها