بررسی تأثیر سبک‌های حل مسأله بر بی‌طرفی حسابرس: آزمون نظریه روان‌شناختی- رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

10.22034/iaas.2021.145163

چکیده

هدف: سبک­های حل مسأله، فرایند شناختی هستند که بر پایه آن افراد راهبردهای مناسب و اثربخش خود را در مواجهه با مسائل و مشکلات انتخ‍اب می­کنند. این سبک­ها، به­عنوان یکی از م‍دل­های ن‍ظام­ده‍ی و پ‍ردازش اطلاعات، موجب اخذ تصمیمات مناسب می­شوند. هدف این پژوهش، بررسی­ ت‍أثیر سبک­های حل مسأله با رویکرد روان­شناختی- رفتاری بر بی­طرفی حسابرس است.
روش: از روش توص‍ی‍‍‍‍‍‍‍فی- پی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍مایش‍‍‍‍‍‍‍‍‍ی و ابزار پرس‍‍‍‍ش­نامه اس‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍تاندارد در این پژوه‍‍‍ش اس‍‍‍‍‍تفاده شده است. نمونه آماری پژوه‍‍‍‍‍ش شامل 503 نف‍‍‍‍ر ح‍‍‍‍‍‍سابرسان مشغول به­کار در س‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ازم‍‍ان ح‍‍‍‍سابرس‍‍‍‍ی و موس‍‍‍‍‍س‍‍‍‍‍‍‍ات ح‍س‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ابرس‍‍‍‍ی عض‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍و جام‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍عه ح‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍س‍ابداران رس‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍می ای‍‍‍‍‍ران در سال 1399 می­باشد که با روش نم‍‍‍‍‍‍ونه­گ‍‍‍یری تص‍‍‍‍‍‍ادف‍‍‍‍‍ی س‍‍‍‍‍اده انتخ‍‍‍‍اب ش‍‍‍دند. همچنین از طریق م‍‍‍‍‍‍‍‍دل­یابی مع‍‍‍‍‍‍‍‍ادلات س‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍اخ‍تاری با بهره­گیری از نرم افزار PLS، فرضیه­های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.
یافته­ها: شواهد آزمون نشان می­دهد که بین سبک­های حل مسأله با رویکرد روان­شناختی- رفتاری کسیدی و بی­طرفی حسابرس رابطه معنی­داری وجود دارد. همچنین، سبک­های خلاقانه، گرایش، اعتماد، جهت­یابی، مهارگری و اجتناب به ترت‍‍‍یب بر بی­طرفی حسابرس بی‍‍‍شترین تأث‍‍‍یر را دارند.
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد که سب‍ک­های حل مسأله، بی­طرفی حسابرس را تحت تأثیر قرار می­دهد. به­طوری که، سبک­های حل مسأله بر پردازش اطلاعات، ارزیابی بی­طرفانه شواهد و تصمیم­گیری و قضاوت حرفه­ای حسابرسان تأثیرگذار است. لذا، نتایج پژوهش می­تواند موجب بهبود تصمیم­گیری و قضاوت حرفه­ای حسابرس گردد و مفاهیم نظریه روان­شناختی- رفتاری کسیدی را وارد متون تحقیقات رفتاری در حسابرسی نماید.

کلیدواژه‌ها