تورم، حسابداری تورمی و عدالت مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شیراز-پردیس ارم دانشگاه شیراز-دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی-بخش حسابداری -شکراله خواجوی

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری؛ دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

10.22034/iaas.2021.145157

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی بهبود عدالت مالیاتی از طریق کاهش یا حذف آثار تورم بر صورت­های مالی و سود حسابداری محاسبه‌شده است. به همین منظور روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، بررسی ادبیات پژوهش باهدف شناسایی و ارائه بهترین راهکار برای کاهش اثرات تورم بر سود حسابداری با استفاده از روش قیاسی-توصیفی است. بررسی­ها نشان می­دهد که مهمترین بعد از عدالت مالیاتی که تحت تأثیر تحریف سود حسابداری براثر تورم می‌شود، بعد عدالت افقی است. با توجه به بررسی­های به عمل آمده دو سیاست به‌منظور کاهش یا حذف آثار تورم بر سود پیشنهاد می‌شود. اول استفاده از رویه­های حسابداری خاص کاهش اثر تورم بر سود که معرفی شده است؛ و دیگری استفاده از یک سیستم حسابداری تورمی است که طبق بررسی­ها، سیستم مبتنی بر ارزش خروجی تعدیل‌شده بابت تغییر در سطح عمومی قیمت­ها، بهترین سیستم به این منظور است. با این وجود بررسی­های به عمل آمده بیانگر این است که طبق قانون مالیات­های مستقیم ایران، مالیات شرکت­ها باید بر اساس سود حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی محاسبه شود و هیچ­کدام از این دو سیاست را به‌منظور دستیابی به رقمی واقعی­تر از سود مالیاتی و متعاقباً عدالت افقی مالیاتی، مجاز نمی­داند. درنهایت بررسی­ها تصریح می­کند، عدم تعدیل سیستم مالیاتی بابت تورم، علاوه بر عدم دستیابی به عدالت مالیاتی منجر به ارزشیابی اشتباه شرکت­ها نیز خواهد شد.

کلیدواژه‌ها