دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1391 
چارچوب مفهومی حسابداری با نگرش اطلاعاتی

صفحه 64-83

فاطمه صراف؛ نازنین هاشمی؛ مسعود کاکا وند