بررسی و تبیین جایگاه حسابرسی عملیاتی در نظام اقتصادی ایران با تمرکز بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 مدرس گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی باختر ایلام

10.22034/iaas.2012.105384

چکیده

این مطالعه به بررسی و تبیین جایگاه حسابرسی عملیاتی در نظام اقتصادی ایران می‌پردازد. در این راستا،  ابتدا سطح شناخت جامعه از موضوع حسابرسی عملیاتی و درادامه نیز حساسیت و تأکید آنها بر اجرای حسابرسی عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر متشکل از: اساتید حسابرسی دانشگاه‌ها،  هیئت مدیره و مدیران عامل،  حسابرسان معتمد بورس اوراق بهادار،  کارشناسان،  مشاوران و تحلیلگران مالی می‌باشد.
در این تحقیق،  نمونه‌ای به حجم 116 نفر برای مطالعات مقطعی در سال1390 انتخاب شده است. اطلاعات جمع‌آوری شده ازنمونه درقالب 15 متغیر سامان یافته است که جهت آزمون فرضیه‌ها از آزمون نسبت و نرم‌افزار استفاده شده است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که کل طبقات تشکیل دهنده‌ی جامعه آماری درارتباط با موضوع حسابرسی عملیاتی ازیک شناخت اولیه برخوردار هستند و همچنین این افراد بر پیاده‌سازی واجرای حسابرسی عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حساسیت و تأکید بسیار دارند.

کلیدواژه‌ها