بررسی تأثیر تکانه‌های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران

2 عضو هیأت علمی مؤسسه غیر انتفاعی محدث نوری

3 کارشناس ارشد حسابداری

10.22034/iaas.2012.105381

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تکانه­های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف می باشد.داده­ها بطور فصلی در طی بازه زمانی 15 ساله از ابتدای سال 1374تا پایان سال 1388 جمع آوری شده است. در این تحقیق از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی(ARDL) جهت بررسی رابطه بین تکانه­های قیمتی و درآمدی نفت و بازده سهام استفاده شده است. همچنین تأثیر عوامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، حجم تجارت، نرخ ارز و نقدینگی نیز بر بازده واقعی سهام شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تاثیر تکانه های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی صنایع غذایی، شیمیایی و صنایع غیرفلزی تأثیر منفی و معنی دار دارند. همچنین تأثیر نرخ ارز بر بازده واقعی سهام صنایع مذکور مثبت می باشد. بعلاوه نرخ تورم دارای تأثیر مثبت بر بازده واقعی سهام صنایع غذایی می باشد. به­طور کلی می­توان گفت که هیچکدام از متغیر های حجم تجارت، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی نمی­توانند سهم عمده­ای بر تغییرات بازده واقعی سهام داشته باشند و هیج­یک از متغیرهای مورد مطالعه تأثیری بر بازده واقعی سهام شرکت­های فعال در صنایع فلزی و چوبی ندارند.

کلیدواژه‌ها