زمان بندی استراتژیک در اعلام سود پیش بینی شده مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات گیلان، ایران

10.22034/iaas.2014.103542

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه ی بین زمان اعلان سود و پیش بینی سود با نوع اخبار آنها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضر برای فراهم کردن شواهدی در ارتباط با عدم کارایی بازار سرمایه است. از این منظر که افشای اطلاعات مربوط پیش بینی سود و سود با توجه به آزادی مدیران در ارائه آن در یک بازه زمانی مشخص (شامل ایام کاری و تعطیل بورس) می تواند منجر به این پیامد شود که شدت تاثیر رفتار سرمایه گذاران متناسب با نوع خبر نباشد. مثلا زمانی که اخبار منفی از پیش بینی سود سهامی در پنج شنبه اعلام می شود، از لحاظ روانی، سرمایه گذار تا روز شنبه تا حدی با این خبر کنار آمده است. بنابراین ممکن است بجای اینکه این سهم سه روز متوالی قیمت منفی داشته باشد تنها یک روز قیمت آن منفی است. بر عکس زمانی که اخبار سود و پیش بینی سود مثبت باشد، اعلام آن در ایام کاری بورس می تواند قیمت سهم برای چند روز متوالی مثبت باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 107 شرکت است که در طی دوره ی زمانی 1385 لغایت 1390 انتخاب شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و از حیث هدف کاربردی می باشد و روش گردآوری داده ها به صورت تحقیقات کتابخانه ای است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنادار بین اخبار منفی از پیش بینی سود و زمان اعلام آن در ایام تعطیل، همچنین یک رابطه ی مثبت و معنادار بین اخبار مثبت از پیش بینی سود و زمان اعلام آن در ایام کاری بورس است.

کلیدواژه‌ها