سو گیری‌های شناختی در قضاوت حرفه‌ای حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/iaas.2015.103475

چکیده

قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرس متاثر عواملی است که از جمله‌ی آن می‌توان عوامل محیط  کاری حسابرسی، ویژگـی‌های حسابرس، شواهد، فرایند تصمیم‌گیری و ویژگی‌های شخصیتی حسابرس را نام برد.  نقش عوامل فرایند تصمیم‌گیری در این میان بیشتر از همه مورد توجه بوده است. اعمال یک قضاوت خوب به طور یکنواخت در یک محیط کسب و کاری که پیوسته در حال افزایش پیچیدگی و پویایی، عدم اطمینان و فشار بالاست، مستلزم یک فرایند منظم است. از این رو باید دام‌ها و سوگیریهای متداولی را مورد توجه قرار داد که می‌تواند قضاوتهای حرفه‌ای را تحت تاثیر قرار دهند. سوگیری شناختی به تمایل افراد برای ارتکاب سیستماتیک خطاهای قضاوتی در زمان تصمیم‌گیری اشاره دارد. خطاهای قضاوتی، اغلب نتیجه رفتارهای مکاشفه‌ی ذهنی یا میانبرهای پردازش اطلاعات است که در فرآیند تصمیم‌گیری بشری جای گرفته اند. ده‌ها نوع از سوگیری‌های شناختی توسط روانشناسان شناسایی و دسته بندی گردیده است که برخی از آن‌ها در محاورات روزانه نیز استفاده می‌شود. لکن در حسابرسی برخی از آنها اهمیت بیشتری می‌یابد. در این مقاله، این سوگیری‌ها معرفی و راهبردهایی برای پیشگیری از آن ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها