فرآیند ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در رویکردی یکپارچه با حسابرسی مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری-دانشجوی دکترای حسابداری

2 کارشناس ارشد آموزش و تحقیقات سازمان حسابرسی

10.22034/iaas.2015.103482

چکیده

تشدید ناکامیهای حسابداری شرکتها و افزایش پیوسته آن در دهه اخیر، با رشد متناظری در تنظیم قوانین، استانداردها، آیین‌نامه‌ها و رهنمودهای جدید برای کمک به سازمانها در بهبود نظام راهبریشان همراه بوده است. گرچه این استانداردها و رهنمودها از منابع متفاوتی سرچشمه می گیرند، اما در یک اصل اساسی با هم مشترکند: اینکه نظام راهبری خوب، در ماهیت، به سیستمهای کنترل داخلی مؤثر نیاز دارد. پذیرش عمومی اهمیت اساسی کنترلهای داخلی به خوبی در چارچوبها و رهنمودهای اصلی مربوط به موضوع مشخص است. هدف این نوشتار،بررسی میزان تطابق میان فرآیند ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی با فرآیند ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی در رویکرد حسابرسی مالی است. در این مقاله به‌دلیل جدید بودن موضوع، ملاحظات کلی در بکارگیری الزامات مرتبط با دستورالعمل کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طی یک فرآیند 5 مرحله‌ای (شامل برنامه‌ریزی، ارزیابی کنترلها در سطح واحد تجاری، ارزیابی کنترلها در سطح فرآیند، آزمون طراحی کنترلها و اثربخشی عملیات در سطح معاملات و نتیجه‌گیری و ارائه گزارش)، به گونه‌ای مطرح می‌شود که ضمن بررسی هدف تحقیق، راهنمایی‌های لازم به مدیران و حسابرسان در بکارگیری فرآیندی مؤثر جهت ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را ارائه نماید. یافته‌های حاصل از تحقیق، همخوانی میان فرآیند ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی در حسابرسی مالی و فرآیند پنج مرحله‌ای ارزیابی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را تأیید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها