تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه نمایندگی، مدیریت سود و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه حسابداری، مجتمع آموزش عالی بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده

جدایی مالکیت از مدیریت، تضاد منافع بین مدیران و مالکان و نگرش‌های مدیریت سبب مطرح شدن مباحث مدیریت سود، محافظه کاری و هزینه‌های نمایندگی در حسابداری شده است. بر اساس تئوری حاکمیت شرکتی ، مالکان و سهامداران شرکت‌ها با به‌کارگیری و استخدام حسابرسان سعی در کنترل فعالیت‌های مدیران دارند و بدین وسیله درصدد کاهش هزینه‌های نمایندگی هستند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود، محافظه‌کاری و هزینه‌های نمایندگی است. نمونه‌ی آماری این پژوهش اطلاعات 100 شرکت پذیرفته شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی زمانی 1384 تا 1392 بوده است، برای آزمون فرضیه‌های این پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره و تجزیه وتحلیل پانلی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که با افزایش کیفیت حسابرسی هزینه نمایندگی ومحافظه‌کاری افزایش می‌یابد به عبارت دیگر افزایش کیفیت حسابرسی با هزینه نمایندگی و محافظه‌کاری رابطه مستقیم وجود دارد. هچنین با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود کاهش می‌یابند. به عبارت دیگر افزایش کیفیت حسابرسی با مدیریت سود رابطه معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها