دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، فروردین 1395 
ابعاد و رویکرد های نظریه مالی رفتاری

صفحه 78-95

رویا دارابی؛ محمد جعفر ولی خانی؛ حسن چناری بوکت