تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

2 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

10.22034/iaas.2016.99168

چکیده

هدف از انجام این پژوهش تعیین تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر میزان محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی است. در این پژوهش از روش سالوسکی و زولچ (2012)  برای تجزیه و تحلیل موضوع بر روی 69 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که حایز شرایط ذکر شده برای دوره یک ساله 1390 بودند، استفاده شد. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها از طریق پرسشنامه هایی که حاوی 53 سوال در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت نسبت به مشتریان، کارکنان، محیط زیست و نهادهای موجود در جامعه است، اندازه گیری شد. جهت تحلیل داده­ها از آزمون همبستگی و رگرسیون و نرم افزار ای- ویوز استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب است که، بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و میزان محافظه کاری رابطه معنا داری وجود ندارد. همچنین بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و کیفیت اقلام تعهدی نیز رابطه معنا داری یافت نشد. یافته های این پژوهش ممکن است درک کلی از مسئولیت پذیری اجتماعی را تغییر دهد چرا که روند رو به رشد مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت ها لزوماً منجر به تغییرات واقعی در شرکت ها نمی شود.

کلیدواژه‌ها