شمه‌ای از پیشرفت‌های اخیر در تئوری گزارشگری مالی و افشاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

10.22034/iaas.2020.112771

چکیده

گزارشگری مالی و افشاء از جمله مباحث حائز اهمیت در حسابداری به شمار می‌رود که علاوه بر تأثیر مستقیم بر کارایی بازار سرمایه، بر عملکرد هر شرکت نیز تأثیر بسزایی دارد. در این مقاله برخی پیشرفت‌های اخیر در تئوری گزارشگری مالی و افشاء در حسابداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. ادبیات افشای اطلاعات در شرایطی که بین خریداران و فروشندگان ناهمسویی انگیزه‌ها و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد بررسی شده و در خصوص اینکه چگونه عوامل مختلف، پیش‌بینی‌های اقتصادی را پیچیده می‌کند بحث می‌شود. مقاله با موضوع کاربرد افشاء در بازار سرمایه آغاز می‌شود و با بررسی برخی یافته‌ها و تحقیقات ادامه پیدا کرده و در نهایت روند مطالعات افشاء در حسابداری مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها