بررسی عوامل اثرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، گرایش کسب و کار جدید، دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/iaas.2013.105412

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی صورت پذیرفت. این پژوهش به لحاظ شیوه گردآوری داده­ها، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. در این تحقیق نقش عوامل بررسی شده، در بین 335 نفر از کارآفرینان عضو شبکه های اجتماعی با روش پیمایشی آزمون شده است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده گردید و میزان 89% بدست آمد. در این تحقیق پس از مطالعه نظریات گوناگون در زمینه ارتباطات و حوزه های مختلف جامعه شناسی، چهار فرضیه برای بررسی مد نظر قرار گرفت که پس از تکمیل پرسشنامه‌ها و انجام آزمون های آماری هرچهار فرضیه تایید شدند. در پایان مشخص شد میزان دسترسی به اینترنت، میزان تعاملات اجتماعی، میزان گرایش به گروههای اجتماعی و میزان اعتماد اجتماعی، عوامل تاثیرگذار بر گرایش کارآفرینان به جوامع الکترونیکی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها