نقش اقلام تعهدی حسابداری در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی آذرآبادگان، ارومیه

10.22034/iaas.2013.105411

چکیده

پیش­بینی جریان­های نقدی و تغییرات آن به عنوان رویدادی اقتصادی، از دیرباز مورد علاقه سرمایه­گذاران، مدیران، تحلیل­گران مالی، اعتباردهندگان و پژوهش­گران بوده است. این توجه ناشی از استفاده از جریان­های نقدی در مدل­های ارزشیابی سهام، ارزیابی توان پرداخت (سود سهام، بهره و سایر تعهدات)، ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش­های حسابداری توسط مدیریت می­باشد. حال اگر بتوان جریان­های نقدی را به نحو مناسبی پیش بینی کرد، بخش قابل توجهی از نیازهای اطلاعاتی مرتبط با جریان­های نقدی تامین خواهد شد. در این پژوهش، نقش اقلام تعهدی حسابداری در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی مورد بررسی قرار می­گیرد. نمونه آماری پژوهش شامل 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1389 می­باشد. در این راستا دو فرضیه تدوین و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش تحلیل رگرسیون چندگانه بکار گرفته شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که با افزودن اقلام تعهدی حسابداری به مدل جریان های نقدی جاری، قدرت پیش بینی جریان های نقدی آتی افزایش یافته و همچنین قدرت توضیحی اقلام تعهدی حسابداری در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی، در شرایط وجود دستکاری اقلام حسابداری کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها