دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، مهر 1397 
تقلب و تحلیل شبکه‌های اجتماعی

صفحه 5-18

شکراله خاجوی؛ رضا تقی زاده؛ محمد صادق‌زاده مهارلوئی


مسئولیت‌پذیری اجتماعی در صنعت بانکداری کشورهای مختلف جهان

صفحه 19-34

محمد کاشانی پور؛ مرتضی کاظم پور؛ فروغ اسماعیل بیگی


چارچوب پیش‌بینی‌ سود مدیریت

صفحه 35-52

سیداحمد خلیفه سلطانی؛ شیدا نایب محسنی


از ایزو تا کوزو: راهی که باید رفت

صفحه 63-74

محمد مهدی نادری نورعینی؛ محمد خان زاده