تاثیر اصلاح استاندارد حسابداری شماره 16 "آثار تغییر در نرخ ارز" بر ارزش و حجم مبادلات سهام شرکت‏ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، گروه حسابداری، بجنورد، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد نیشابور، ایران

چکیده

در اواسط سال 1391 با اعمال تحریم‌ها و کاهش ارز حاصل از صادرات نفت، تنظیم بازار ارز توسط دولت غیرممکن و نرخ ارز مبادله‌ای جایگزین نرخ ارز مرجع گردید و در پی آن معادل ریالی تسهیلات ارزی شرکت‌ها چند برابر شد و این تفاوت می بایست به زیان تسعیر ارز دوره منظور می گردید، در این راستا سازمان حسابرسی در مرداد ماه 1392 با اصلاح استاندارد حسابداری 16 با لحاظ شرایطی، مجوز انتقال زیان تسعیر ارز تسهیلات مالی ارزی را به بهای تمام شده دارایی‌های ایجاد شده صادر نمود. در تحقیق حاضر بررسی شده است که سرمایه‌گذاران، با اعمال استاندارد اصلاح شده، افزایش‌گزارشگری سود این شرکت‌ها را ‌به عنوان یک خبر خوب در بازار تلقی نموده یا اینکه این امر را هموارسازی‌ سود و موجب ‌کمبود‌ نقدینگی‌آتی این شرکت‌ها پیش‌بینی کرده و آن را علامت مثبتی نمی‌دانند. بدین منظور با مقایسه میانگین درصد تغییرات ارزش و حجم مبادلات سهام شرکت‌های نمونه قبل و پس از اصلاح استاندارد حسابداری شماره 16 و اجرای آزمون ناپارامتری رتبه علامت ویلکاکسون مشخص گردید: در بازه‌های زمانی 21 و30 روزه ارزش‌ مبادلات ‌سهام بعد از اصلاح استاندارد " آثار تغییر در نرخ ارز" نسبت به قبل‌کاهش‌ ‌یافته است و در بازه‌های زمانی 21، 30 و 50 روزه حجم ‌مبادلات‌ سهام بعد از اصلاح استاندارد " آثار تغییر در نرخ ارز" نسبت به قبل‌کاهش ‌یافته است.

کلیدواژه‌ها