چارچوب پیش‌بینی‌ سود مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، ایران

2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، ایران

چکیده

مقاله حاضر به‌ مرور ادبیات پیش بینی سود و ارائه چارچوب «پیش بینی‌ سود مدیریت» می‌پردازد. در بیان این چارچوب، پیش‌بینی‌های سود مدیریت در سه بخش پیشایندها، ویژگی‌ها و پیامدها دسته‌بندی‌ شده‌اند. از ارزیابی پیش‌بینی ها براساس محتوای این چارچوب، سه نتیجه‌ حاصل می‌گردد. اول؛ هرچند مدیران بر ویژگی پیش بینی، بیشترین کنترل را دارند، اما از لحاظ نظری و تحقیقات تجربی، کمتر از دو بخش دیگر موردتوجه قرارگرفته است. دوم؛ اکثر پژوهش‌های پیشین بر چگونگی تاثیر پیشایند و ویژگی پیش‌بینی بر پیامد آن تمرکز کرده اند و کمتر به واکنش‌های بالقوه بین هر سه بخش پرداخته اند. سوم؛ بسیاری از تحقیقات پیشین، ماهیت تکرارشونده‌ پیش‌بینی سود را نادیده گرفته اند، هرچند پیامدهای پیش‌بینی دوره جاری بر پیشایندها و ویژگی‌های دوره آتی تأثیر می‌گذارد. مخاطبین اصلی این مفاهیم پژوهشگران، دانشجویان، مدیران، سرمایه‌گذاران و قانون‌گذاران هستند.

کلیدواژه‌ها