موضوعات = حسابداری
تاثیر محافظه کاری اجتماعی مدیران بر عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی محافظه کاری حسابداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

مهدی بذرافشان کوجل؛ داود یوسفوند؛ قاسم رکابدار


تأثیر روابط بین تأمین‌کننده و مشتری بر برگشت‌پذیری ساختار سرمایه با نقش تعدیلگر عدم قطعیت بنیادین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

صدیقه تازیکی؛ علی خوزین؛ منصور گرکز؛ علیرضا معطوفی


بررسی تاثیر ساختار سرمایه و میزان نگهداشت وجه نقد بر حق‌الزحمه حسابرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

صدیقه عزیزی


طراحی مدل ساختاری رابطه خودکارآمدی با عملکرد شغلی از طریق نقش میانجی سلامت روان و سرسختی ذهنی حسابداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

سمیرا کمالی؛ رسول کرمی؛ خاطره کارگرپور


بررسی تاثیر قابلیت خوانایی گزارش‌های مالی سالانه بر هزینه حقوق صاحبان سهام با نقش تعدیلگری لحن گزارشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1402

محمد حیدری؛ امید شورجه


تاثیر اقلام تعهدی و جریان نقد آزاد بر پایداری مالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402

محمدرضا حاجی رضا؛ رویا دارابی؛ علی نجفی مقدم