بررسی تاثیر ساختار سرمایه و میزان نگهداشت وجه نقد بر حق‌الزحمه حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران.

10.22034/iaas.2022.310498.1191

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار سرمایه و میزان نگهداشت وجه نقد بر حق‌الزحمه حسابرسی است. در این راستا برای اندازه‌گیری ساختار سرمایه از نسبت بدهی و برای سنجش سطح نگهداشت وجه نقد از نسبت وجوه نقد به اضافه سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت به ارزش دفتری دارایی‌های شرکت استفاده شده است. بدین منظور، نمونه‌ای متشکل از 1625 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387-1399 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره بررسی شده‌ است. نتایج پژوهش نشان داد با افزایش نسبت ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی، کنترل اعتباردهندگان و تأمین‌کنندگان برون‌سازمانی نسبت به مالکان بیشتر می‌شود. بدین ترتیب با افزایش این نسبت اعتباردهندگان برون‌سازمانی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع خواستار افزایش شفافیت، تلاش بیشتر و جدیت کار حسابرسی شده که این امر منجر به افزایش حق‌الزحمة حسابرسان می‌شود. همچنین نتایج نشان داد با ثابت نگه داشتن سایر عوامل، نگهداشت وجه نقد تاثیری مثبت و معنادار بر حق‌الزحمة حسابرسی دارد. این نتیجه منعکس‌کننده این موضوع است که حسابرسان به سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها که یکی از منابع هزینه‌های نمایندگی است واکنش نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات