دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1393 
2. گزارشگری مالی تحت وب

صفحه 20-35

محمد جواد شیخ؛ ایمان حسن زاده