شماره‌های پیشین نشریه

 

 
 
 

 

 
 
 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن حسابداری ایران
-- مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی
-- مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی
-- هیأت تحریریه:
علــی ثـقـفـی
ویدا مجتهدزاده
سید حسین علوی طبری
حسین پناهیان
غلامحسین تقی نتاج
علی صالح آبادی
محمدجواد شیخ
حسن قالیباف اصل
-- همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر