آغاز انتشار: بهار 1391

توالی انتشار: فصلنامه

میانگین بازه زمانی فرآیند داوری: 4 ماه

نرخ پذیرش مقالات: 40%

وضعیت دسترسی به تمام مقالات: دسترسی باز

دریافت فرم تعهد نویسندگان (Copyright)  

دریافت فرم تعارض منافع (Conflict of Interest) 

آمار کلی مقالات مجله

تعداد مقالات چاپ شده در سال 97: 28 مقاله

ضریب تاثیر نشریه در پایگاه استنادی جهان اسلام:   Q3     

کنترل سرقت علمی: مقالات توسط سامانه همانندجو ایران داک، بررسی می گردند

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن حسابداری ایران
-- مدیر مسئول و سردبیر:
دکتر علی ثقفی
-- مدیریت مجله و دبیرکل انجمن:
ناصر پرتوی
-- هیأت تحریریه:
علــی ثـقـفـی
ویدا مجتهدزاده
سید حسین علوی طبری
حسین پناهیان
غلامحسین تقی نتاج
علی صالح آبادی
محمدجواد شیخ
حسن قالیباف اصل
-- همکار اجرایی:
مریم اصغرزاده بدر