بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

  • ثقفی، علی [1] استاد تمام- عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
  • ثقفی، علی [1] استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
  • ثقفی، علی [1] دانشیار گروه حسابداری دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
  • ثنایی، غلامرضا [1] معاون طرح و برنامه بانک حکمت ایرانیان، ایران

ج

چ

  • چالاکی، پری [1] استادیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه حسابداری
  • چالاکی، پری [1] عضو هیأت علمی و استادیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه
  • چگینی، اکرم [1] کارشناس ارشد حسابداری،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین.
  • چناری بوکت، حسن [1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی