کلیدواژه‌ها = عدالت مالیاتی
تورم، حسابداری تورمی و عدالت مالیاتی

دوره 10، شماره 40، دی 1400، صفحه 27-46

شکراله خواجوی؛ علیرضا پورگودرزی


رابطه ابعاد فرهنگی با ارزشهای عدالت و بی طرفی در سیستم های مالیاتی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1395، صفحه 36-53

حسین پناهیان؛ حسن همتی؛ سعید شیپوریان