دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1397 
2. نقش بازی‌ها در آموزش حسابداری

صفحه 17-32

شهناز مشایخ؛ حدیثه حاجی مرادخانی؛ روح اله خدابنده لو


3. حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و پیامدهای آن

صفحه 33-46

سیدعلی حسینی؛ بهاره شفیغ زاده


4. پاردایم‌های فکری حسابداری

صفحه 47-60

سحر سپاسی؛ مرتضی بیات