مدیریت کیفیت جامع؛ حلقه ارتباط درون و بیرون سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو انجمن حسابداری ایران، عضو هیت علمی گروه حسابداری، دانشگاه کوثر بجنورد، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، ایران

چکیده

پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع در عملکرد تجاری شرکت‌ها منتج به رضایت فزاینده‌ی مشتری و حسن انجام کارشده است و بهبود در رضایت داخلی شرکت‌ها و افزایش در درآمدها را بهمراه داشته است. کیفیت که از طریق رضایت مشتری اندازه گیری می‌شود یکی از بهترین مزایای بازاریابی است و همچنین نشان دهنده‌ی وجود قدرت است. مشتری داور نهایی کیفیت کالا و خدمات و رضایتمندی است، حسن انجام کار و بدست آوردن سهم بازار به بهترین وجه از طریق تمرکزی دقیق بر احتیاجات بالفعل و بالقوه‌ی مشتریان بهینه سازی می‌شود. هدف از این مقاله تأکید بر رابطه‌ی متقابل بین بازاریابی و مدیریت کیفیت جامع و وابستگی این دو رشته‌ی علمی گوناگون است. تجزیه و تحلیل بازاریابی و مدیریت کیفیت نشان داده است که این دو رشته جدایی ناپذیر هستند و از طریق چهار عامل: مشتریان، کیفیت، بهره وری کسب و کار و رقابت و نهایتاً اخلاق کسب و کار به یکدیگر مرتبط می‌باشند. چشم انداز آتی کیفیت بیان می‌کند که مشتریان آگاه‌تر و سخت گیرتر می‌شوند، رقابت بیشتر فشرده می‌شود و گام‌های تغییرات تکنولوژی سریع‌تر برداشته می‌شود. در حال حاضر مدیریت کیفیت و کیفیت به عنوان یک کلید برای بدست آوردن مزیت رقابتی پایدار شناخته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها