بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و نوع صنعت (پتروشیمی و پالایشی) بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه صنعت نفت

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی (گرایش بیمه)، دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب

چکیده

این مقاله به بررسی تاثیر همزمان حاکمیت شرکتی و نوع صنعت (پالایشی و پتروشیمی) بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود می‌پردازد. با مطالعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 الی  1394 و بکارگیری تکنیک های رگرسیون و همبستگی، داده‌ها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که استقلال هیئت‌مدیره از شدت رابطه مستقیم بین ناکارایی کارکنان و مدیریت سود می کاهد ولی بر رابطه مستقیم جریان نقد آزاد و مدیریت سود موثر نیست. مالکیت نهادی نیز به عنوان مولفه‏ی دیگر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود تاثیر تضعیفی دارد. با این حال تاثیر نوع صنعت خاص پالایشی و پتروشیمی بر رابطه بین ناکارایی کارکنان و جریان نقد آزاد با مدیریت سود مورد تایید واقع نشد. بررسی تاثیر همزمان چند متغیر مرتبط در این پژوهش ( که به دنیای واقعی نزدیکتر است) از مهمترین مشارکتهای این تحقیق در حوزه تحقیقات مرتبط با مدیریت سود است.­

کلیدواژه‌ها