بررسی عوامل مؤثر بر عدم دستکاری سود توسط مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه پیام نور

2 مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل ساختار مالکیت و برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر دستکاری­سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. برای آزمون فرضیه­های تحقیق از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی استفاده شده است. جهت انجام این پژوهش از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره هشت ساله از سال 1387 تا 1394 به دو صورت مقطعی و تجمعی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد زمانی­که درصد مالکیت سرمایه­گذاران نهادی در شرکت­ها بیش از 45% باشد دستکاری­سود توسط مدیریت کاهش می­یابد. علاوه بر این یافته­های پژوهش حاکی از این است که، بین کیفیت حسابرسی و دستکاری سود رابطه منفی و معناداری برقرار است. همچنین، یافته­ها در این پژوهش نشان می­دهد که بین وجود مدیران غیر­موظف در ترکیب هیئت­مدیره و وجود حسابرسان داخلی و دستکاری­سود توسط مدیریت رابطه­ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها