تأثیر ذینفعان در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

نیاز به تعامل میان مدیریت، حسابرسی مستقل، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی به‌عنوان چهار جزء راهبری شرکتی حائز اهمیت است. حسابرسی داخلی همواره به‌عنوان یک منبع برای اجزای دیگر مطرح بوده و به‌طورمعمول با این اجزاء رابطه کاری دارد. هدف این پژوهش تعیین مؤلفه‌های ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ایران با تأکید بر ذینفعان حسابرسی داخلی است. در این پژوهش از آزمون‌های
«t تک نمونه‌ای» و «تحلیل عاملی» جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده‌شده است. بر مبنای نتایج تحلیل عاملی، رضایت مدیریت و تعامل با کمیته حسابرسی، رابطه همکاری با حسابرس مستقل، پشتیبانی مدیریت، بررسی رفتار حسابرس مستقل، تکیه حسابرسان مستقل بر گزارش حسابرس داخلی و بحث در مورد برنامه‌ها مهم‌ترین عواملی هستند که بایستی در ارزیابی اثربخشی حسابرسی داخلی در ارتباط با ذینفعان موردتوجه قرارداد.­

کلیدواژه‌ها