بررسی تاثیر تجدید ارائه سرفصل‌های اصلی صورت سود وزیان بر ارزش شرکت‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد

2 مربی کروه حسابداری دانشگاه یزد

3 دانشجوی ارشد دانشگاه یزد

چکیده

تجدید ارائه صورتهای مالی به طور ضمنی حاوی این پیام است که صورتهای مالی دوره گذشته از ویژگی کیفی قابلیت اتکا برخوردار نبوده اند و از این رو این امکان وجود دارد تصمیماتی که بر اساس این اطلاعات اتخاذ شده اند غلط باشند. تحققات گذشته نشان می دهد تجدید ارائه سرفصل های اصلی صورت سود و زیان از اهمیت بیشتری در بین سایر سرفصل صورهای مالی اساسی برخوردار است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی این تجدید ارائه سرفصل­های اصلی صورت سود و زیان بر ارزش شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور، 90 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1383-1391 مورد بررسی قرار گرفته­اند است. روش آماری مورد استفاده، رگرسیون چند متغیره و ازمون t می­باشد. نتایج حاصل از آزمون این فرضیات نشان می  دهد بین ارزش شرکت و تجدید ارائه سرفصل­های اصلی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه غیرمستقیم معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها