مسئله بهینه‌سازی حقوق و دستمزد برای زمان‌بندی نوبت کاری پرسنل همگن: مطالعه موردی در بیمارستان پاسارگاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی مدعو، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه غیرانتفاعی پرندک، پرندک، ایران

10.22034/iaas.2021.131419

چکیده

هدف: کاربرد مدل­ها و رویکردهای ریاضی و سیستماتیک در حوزه بهینه­سازی حقوق و دستمزد پرداختی و سلامت در حال افزایش است. هدف این مطالعه ارائه مسئله برنامه­ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای زمان­بندی نوبت کاری چند روزه پرسنل به منظور کمینه کردن هزینه­های جاری بیمارستان و درنظرگیری رضایت پرسنل است.
روش­: این پژوهش تحقیقاتی از نوع کمی است. در این مطالعه یک مسئله برنامه­ریزی خطی عدد صحیح مختلط با تابع هدف هزینه (حقوق پرداختی) برای تعیین نوبت کاری پرسنل همگن به نحوی که ظرفیت­های تعداد پرسنل در هر نوبت کاری رعایت گردد پیشنهاد شده است. سپس این مدل ریاضی پیشنهادی باتوجه به اینکه یک مسئله خطی توسعه یافته می­باشد با استفاده از نرم افزار لینگو (Lingo) حل، و جواب بهینه آن بدست آمده است.
یافته­ها: با بررسی­ها بدست آمده و تحلیل نتایج برای یک دوره زمانی تعیین نوبت کاری پرسنل واحد بهداشت محیط بیمارستان پاسارگاد تهران مشخص گردید که هزینه­های جاری (حقوق پرداختی) مربوط به این واحد در یک ماه حدود 9 درصد کاهش یافته است. این درصد کاهش در هزینه­ها باتوجه به افزایش حقوق پایه و افزایش قیمت­ها می­تواند سازمان­ها به­خصوص بیمارستان­ها را در صرفه­جویی در هزینه­ها یاری کند.
نتیجه­گیری: استفاده از مدل ریاضی پیشنهادی و سیستماتیک باتوجه به نیاز بخش­ها و واحدها موجب به­کارگیری بهینه از پرسنل در نوبت­های کاری شده و هزینه­های جاری بیمارستان را کاهش می­دهد.

کلیدواژه‌ها