بررسی مقایسه‌ای توجه به عوامل اصلی موفقیت در بین مدیران ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، گروه حسابداری، مهاباد، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز

10.22034/iaas.2012.105393

چکیده

هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی مقایسه­ای توجه به عوامل اصلی موفقیت در بین مدیران ایرانی شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، کاهش بهای تمام شده و زمان تولید و همچنین افزایش کیفیت و نوآوری به عنوان عوامل اصلی موفقیت لحاظ و برای جمع­آوری داده­های پژوهش از پرسشنامه محقق­ساخته استفاده شده است. در این راستا، تعداد 91 پرسشنامه دریافتی بررسی و جهت آزمون فرضیه­ها از آزمون­های ناپارامتریک «من ویتنی» و «کروسکال والیس» با توجه به نرمال نبودن توزیع داده­ها استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که در سطح اطمینان 90% میزان توجه به کاهش بهای تمام شده، کاهش زمان تولید و عوامل اصلی موفقیت در کل بین مدیران با سنین مختلف، متفاوت است. سایر نتایج حاکی از نبود تفاوت معنی­دار بین توجه به عوامل اصلی موفقیت در بین مدیران ایرانی بر حسب جنسیت، سطح تحصیلات و سوابق مدیریتی است.

کلیدواژه‌ها