کاربردهای مالی الگوریتم کلونی مورچگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 کارشناس ارشد حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

10.22034/iaas.2012.105391

چکیده

بشر همیشه در پی کشف راز طبیعت و شبیه سازی از طبیعت بوده است.در این باره می توان از اختراع هواپیما تا کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و اکنون استفاده از رفتار مورچگان برای بهینه یابی در حل مسائل یاد کرد. در بهینه یابی، هدف عمده دستیابی به چیدمان  خاصی از  متغیرها است برای بهینگی تابع هدف. الگوریتم مورچگان از روش های ناپارامتریک مبتنی بر هوش مصنوعی انبوه زیان می باشد که در علوم غیرمالی و مالی کاربرد زیادی یافته است. در کاربردهای مختلف الگوریتم مورچگان، متغیرها و تابع هدف متفاوت است که بطورح مشروحتر به آن پرداخته شده است. در این مقاله بطور خلاصه به  ویژگی مورچگان طبیعی،  الگوریتم مورچگان و کاربردهای مالی آن پرداخته شده است.