مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه‌ی ثبات و تغییر حسابداری مدیریت در طول زمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

10.22034/iaas.2014.103530

چکیده

حسابداری مدیریت کنونی، در سنوات گذشته شاهد ثبات و تغییرات بوده است. از این رو، در سال­های اخیر برای تشریح تغییرات و ثبات در حسابداری مدیریت مطالعاتی انجام شده است. بسیاری از محققان برای تعبیر این تغییرات و ثبات از مفاهیمی مانند قوانین[i] و روال- ها[ii] استفاده کرده­اند. نتایج این مطالعات منجر به روشن شدن چیستی این مفاهیم و کمک به درک فرآیند تغییر و ثبات در حسابداری مدیریت شده است. عمده تحقیقات حسابداری مدیریت، قوانین و روال­ها را به صورت پدیده­های مرتبط ارائه می­دهند؛ با این وجود برخی محققان اعتقاد دارند این دو مفهوم مجزا هستند و در مطالعه فرآیند تغییرات یا ثبات در حسابداری مدیریت، می­توانند به صورت مستقل مورد توجه قرار گیرند؛ به دلیل اندک بودن شواهد تجربی برای حمایت از اعتقاد این محققان، مطالعه حاضر در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا قوانین و روال­ها حداقل در تحقیقات حسابداری مدیریت بهتر است به صورت مفاهیم مجزا در نظر گرفته شود یا خیر؟ و در این مطالعه، عمدتا،ً به تحقیقات کوئین[iii] ]16[، برنز[iv] و اسکاپنز[v] ]2[ وکوئین ]17[ (که از داده­های آرشیوی ضبط شده در شرکت گینس استفاده کرده است) مراجعه شده است. شواهدی حاکی از این­که قوانین و روال­ها باید به صورت مجزا مورد توجه قرار گیرند، ارائه شده است. هم­چنین یافته­ها ماهیت با ثبات اما تغییر کننده روال­های حسابداری مدیریت در طول زمان را به تصویر می­کشند که این نکته­ای قابل ارزش برای تحقیقات بعدی است

کلیدواژه‌ها