تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه‌ها

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه­ها است. چسبندگی هزینه‌ به مفهوم عدم تقارن در رفتار هزینه‌ها به هنگام افزایش و کاهش فروش است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش 119 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 الی 1393 برای نمونه آماری انتخاب شدند. یافته­های پژوهش نشان می­دهند که توانایی مدیریت بر چسبندگی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش تاثیر معناداری ندارد، اما رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه‌ها تاثیر مثبت و معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها