سیاست تقسیم سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی: مطالعه تجربی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی سیاست تقسیم سود در شرکت‏های خانوادگی و مقایسه آن با شرکت‏های غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1393 است. در این راستا، سیاست تقسیم سود شرکت‏های خانوادگی و غیرخانوادگی با استفاده از آزمون U من-ویتنی مقایسه شد. افزون براین، با استفاده از مدل رگرسیون خطی، رابطه مالکیت خانوادگی و حضور اعضای خانوادگی در هیأت مدیره با سود تقسیمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‏دهد که به طور کلی تفاوت معناداری بین تقسیم سود در شرکت‏های خانوادگی و غیرخانوادگی وجود دارد و به طور میانگین، شرکت‏های خانوادگی سود نقدی کمتری بین سهامداران تقسیم می‌کنند. افزون بر این، یافته‌های تجربی حاصل از بررسی رابطه بین نوع مالکیت و میزان سود تقسیمی (با کنترل متغیرهای اندازه شرکت، بازده دارایی‏ها، اهرم مالی و فرصت‌های رشد) حاکی از وجود رابطه معکوس معنادار بین این دو متغیر است.

کلیدواژه‌ها