عوامل موثر بر استفاده حسابرسان از کامپیوتر

نویسنده

مجتمع آموزش عالی بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

لزوم مواجهه با چالش‌های ناشی از پیشرفت‌های سریع در فناوری مربوط مشتری، استانداردهای حسابرسی، حسابرس‌ها را وادار می‌کنند تا از ابزارها و تکنیک های کامپیوتر استفاده کنند. به هر حال پژوهش اخیر این نظر را طرح می‌کنند که میزان استفاده از ابزارها و تکنیک های کامپیوتری نسبتاً پایین است. این مقاله برای شناسایی و بعد به آزمون گذاشتن فاکتورهای بالقوه موثر بر استفاده یا عدم استفاده از ابزارها و تکنیک های کامپیوتری ، از نظریۀ یکپارچۀ پذیرش و استفاده از فناوری استفاده می‌کند.بررسی استفادۀ حسابرس از ابزارها و تکنیک های کامپیوتری به آن دلیل مهم است که ابزارها و تکنیک های کامپیوتری وعده و نوید بهبود و ارتقای کارآمدی و نتیجه‌بخش بودن بیشتر حسابرسی را می‌دهند. داده‌های مورد استفاده از 181 حسابرس بدست آمده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که عملکرد مورد انتظار و شرایط تسهیل‌گر می‌توانند احتمال اینکه حسابرسان ابزارها و تکنیک های کامپیوتری را قبول کنند افزایش دهند

کلیدواژه‌ها