ویژگی های کیفی گزارشات سیستم های اطلاعاتی حسابداری و مفید بودن کسب و کار الکترونیک در صنعت هتلداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد

چکیده

افزایش رقابت و نیاز به اطلاعات به‌موقع برای تصمیم‌گیری، از مشخصه های محیط تجاری امروزی محسوب می شود. از این‌رو سرعت تهیه و عرضه این اطلاعات و گزارشات همراه با رشد سریع پردازش اطلاعات به‌وسیله تجهیزات مخابراتی پیشرفته و بهره‌گیری از فناوری ارتباطات ضروری است. لذا جهت بررسی موضوع در پژوهش حاضر، بنابر مبانی نظری موجود به بررسی تأثیر برخی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری حاصل از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری بر تعدادی از ویژگی‌های خاص تجارت الکترونیک در صنعت‌هتلداری پرداخته شده است. از آنجا که سطح صنعت هتلداری در ایران گسترده و پراکنده بوده، نمونه مورد بررسی در این تحقیق شامل کلیه 70هتل 3و4و5 ستاره در سطح شهرهای تهران و مشهد در نیمه اول سال 1394 می باشد. جهت جمع‌آوری داده‌های لازم 160پرسشنامه بین مدیران مالی و اجرایی این هتل‌ها توزیع شد که پس از جمع‌آوری و بررسی در نهایت 135 پرسشنامه مورد پذیرش قرار گرفت و در تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آماریt-student مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نتایج حاکی از آن می‌باشد که، بین ویژگی‌های کیفی اثربخشی، کیفیت، مربوط بودن، به‌موقع‌بودن و قابل مقایسه بودن با به ترتیب کنترل ریسک، کنترل هزینه، شراکت، خطرپذیری و تدام تجارت(ابعاد عملکرد تجارت الکترونیک)رابطه وجود دارد. ولی بین مفیدبودن و قابلیت اعتماد به ترتیب با رضایت مشتری و مدیریت زنجیره ارزش رابطه معناداری وجود ندارد. که با توجه به مبانی نظری موجود دست یافتن به چنین نتیجه‌ای منطقی به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها