رابطه داده های حجیم با تقلب در حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه خاتم

2 دانشجوی ارشد حسابداری مدیریت دانشگاه خاتم