ساختار سرمایه و جایگاه رقابتی در بازار محصول (تحت رقابت های کورنات و برتراند)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی حسابداری آزاد اسفراین

2 استادیار حسابداری آزاد سبزوار